CLIL

Website 1e jaar Logo CLILWat is CLIL?
De afkorting CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dat betekent dat je de lessen van een niet-taalvak volgt in een vreemde taal. Je volgt bijvoorbeeld godsdienst in het Frans en Sociale Wetenschappen of PAV in het Engels. Uiteraard gebeurt dat met de nodige ondersteuning en aangepaste lesmethodes.


Waarom kiest het Sint-Jozefinstituut voor CLIL-lessen?
Het Sint-Jozefinstituut is een vrije aso-, bso- en tso-school in Kontich. Kontich telt heel wat internationaal georiënteerde bedrijven waar vreemdetalenkennis een echte troef is. Bovendien is Antwerpen vlakbij. Onze leerlingen hoeven niet op zoek te gaan naar vreemdetaalsprekers en andere culturen, ze komen ze vanzelf tegen. CLIL vergemakkelijkt de communicatie met vreemdetaalsprekers. Leerlingen durven dankzij CLIL sneller spontaan Engels of Frans gebruiken in onze maatschappij. Je hoort (te) vaak dat de beheersing van de tweede landstaal bij onze jongeren achteruitgaat. We zien CLIL ook als een manier om die trend te keren en leggen de lat hoog voor talen. Zo past CLIL perfect binnen ons pedagogisch project waarin we de nadruk leggen op kansen geven aan alle leerlingen. Hun toekomst is immers meertalig. 

 

Is CLIL verplicht?
CLIL is altijd een keuze. Je kan bij een CLIL-vak steeds zelf kiezen of je het vak in de vreemde taal of gewoon in het Nederlands volgt. 


Verlopen de CLIL-lessen volledig in de doeltaal?
Een CLIL-les verloopt niet noodzakelijk volledig in het Frans of Engels. We bouwen het meertalig onderwijs gradueel op. In een CLIL-vak kan de leraar ervoor kiezen om bijvoorbeeld bepaalde hoofdstukken in de doeltaal te geven en de rest in het Nederlands. Hij kan er ook voor opteren de theorie in het Nederlands uit te leggen en alle oefeningen in het Engels of het Frans te maken. Binnen een les tijdelijk overschakelen naar het Nederlands is ook mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld om een moeilijk deel uit te leggen of als de leerlingen ook de terminologie in het Nederlands moeten kennen.

Naarmate de leerlingen vorderingen maken, zal het gebruik van het Nederlands verminderen. We verwachten dat de leerlingen de doeltaal meer en meer gaan gebruiken tijdens de les.


Moet je goed zijn in Engels / Frans om voor CLIL te kiezen?
De CLIL-lessen zijn er voor iedereen. Ze vergroten in de eerste plaats de spreekdurf en de motivatie om de taal te leren. CLIL zorgt ook voor een stimulerende leeromgeving. Alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of niveau, krijgen hierdoor meer kansen om bij te leren. Uit onderzoek blijkt dat zowel sterke als minder sterke leerlingen beter gaan scoren.


Hoe wordt er geëvalueerd?
De CLIL-groep en de niet-CLIL- groep worden op dezelfde manier geëvalueerd. Toetsen bestaan grotendeels uit dezelfde vragen. Bij de start van het CLIL-traject krijgen de leerlingen de toetsvragen ook in het Nederlands aangeboden en mogen ze ook in het Nederlands antwoorden. Verder in het CLIL-traject vermindert het Nederlandstalige en wordt de evaluatie meer en meer vervangen door de doeltaal. Voor een CLIL-vak krijgen de leerlingen een cijfer op het rapport (evaluatie van de vakdoelstellingen) en schriftelijke feedback (evaluatie van de CLIL-competenties spreekdurf, verstaanbaarheid, gebruik van vakterminologie).


Zie je in de CLIL-groep evenveel leerstof als in de niet-CLIL- groep?
Ja, ook al wordt het vak in de vreemde taal gegeven, de leraars moeten zowel voor de CLIL-groep als de niet-CLIL- groep dezelfde doelstellingen behalen. Onderzoek wijst uit dat het tempo in de CLIL-groep in het begin van het schooljaar wat lager ligt, maar dat tempoverschil wordt later in het schooljaar bijgewerkt.


Kan elke leerling instappen in het CLIL-traject?
In principe wel, als je kiest voor een richting waarbinnen CLIL wordt aangeboden. Om in te stappen in CLIL heb je toestemming nodig van je ouders. Het is ook belangrijk dat je het Nederlands voldoende beheerst. 

In het eerste leerjaar A gebeurt een uitvoerig gesprek bij de inschrijving. Daarbij peilt een lid van het inschrijvingsteam naar de intrinsieke motivatie van de leerling. Ook voor leerlingen die in het tweede leerjaar van de tweede graad sociale wetenschappen in het Engels willen volgen, is motivatie erg belangrijk. Daarnaast bekijkt de delibererende klassenraad op het einde van het derde jaar de resultaten voor het vak sociale wetenschappen. Op het einde van het tweede jaar van de derde graad bekijkt de delibererende klassenraad naast de motivatie voor CLIL de resultaten voor het vak PAV.


Kan je in de loop van het jaar beslissen om een vak niet meer als CLIL te volgen?
Nee, je maakt een keuze voor een volledig schooljaar.


Zijn de leraars “native speakers”?
Nee, de leraars zijn in Vlaanderen opgeleid voor de vakken die ze geven, bijvoorbeeld godsdienst of sociale wetenschappen, en/of de vreemde taal. Ze behaalden minimum een C1-niveau voor Frans of Engels. Ze beheersen daarnaast ook het Nederlands.


Is er een maximumcapaciteit voor de CLIL-groepen?
Ja, onder andere de volgorde van inschrijven is hiervoor belangrijk. Als een CLIL-groep vol zit, wordt er een reservelijst aangelegd. Bij voldoende interesse kan de school een tweede groep inrichten indien dit organisatorisch haalbaar is.


Wat zijn de voordelen van CLIL voor de leerlingen?
CLIL-onderwijs sluit goed aan bij de natuurlijke manier waarop mensen taal leren: in een authentieke omgeving met veel interactie. Dat zorgt voor een grote motivatie. 
CLIL biedt kansen om vaker en in allerlei situaties een vreemde taal te spreken. Dat vergroot de spreekdurf. Daarnaast is er ook veel aandacht voor leerstrategieën en voor taalconstructies. Die inzichten kunnen leerlingen volop inzetten bij het studeren van andere vakken.

 

Welke vakken kan je in CLIL volgen op het Sint-Jozefinstituut? 
1A verdiepend: godsdienst in het Frans en beeld in het Engels
2A verdiepend: geschiedenis in het Frans en mens & samenleving in het Engels
3 Economische Wetenschappen: aardrijkskunde in het Engels.
3 Natuurwetenschappen: aardrijkskunde in het Engels
3 Humane Wetenschappen: aardrijkskunde in het Engels
3 Moderne Talen: aardrijkskunde in het Engels
3 Bedrijfswetenschappen: aardrijkskunde in het Engels
3 Maatschappij- en Welzijnswetenschappen: aardrijkskunde in het Engels
4 Economische Wetenschappen: aardrijkskunde in het Engels.
4 Natuurwetenschappen: aardrijkskunde in het Engels
4 Humane Wetenschappen: aardrijkskunde in het Engels
4 Moderne Talen: aardrijkskunde in het Engels
4 Bedrijfswetenschappen: aardrijkskunde in het Engels
4 Maatschappij- en Welzijnswetenschappen: aardrijkskunde in het Engels
5 Economie Wiskunde: godsdienst in het Engels
5 Bedrijfswetenschappen: godsdienst in het Engels
5 Commerciële Organisatie: godsdienst in het Engels
5 Wetenschappen Wiskunde: godsdienst in het Engels
5 Informatica- en communicatiewetenschappen: godsdienst in het Engels
5 Moderne Talen: godsdienst in het Engels
5 Taal en Communicatie: godsdienst in het Engels
5 Humane Wetenschappen: godsdienst in het Engels
5 Welzijnswetenschappen: godsdienst in het Engels
5 Mode: godsdienst in het Engels
7e jaar: PAV in het Engels

infobrochures

Contact

SINT-JOZEFINSTITUUT
Gemeenteplein 8
2550 KONTICH

03 457 77 97
secretariaat@sji.be